🏡

Akademia Miejskiej Odporności

Metropolia GZM dołącza do programu Akademia Miejskiej Odporności

Akademia Miejskiej Odporności to nowy cykl warsztatowy CoopTech Hub skierowany do mniejszych samorządów (do 100 tysięcy mieszkańców). Celem Akademii Miejskiej Odporności jest wyposażenie lokalnych liderów i liderek w narzędzia do tworzenia rozwiązań, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania, z którymi zmagają się gminy. W trakcie programu zaadresujemy globalne przemiany (m.in. adaptacja do zmian klimatu, zmiany w krajobrazie geopolitycznym), jak i procesy o zasięgu lokalnym (np. wyzwania demograficzne czy sytuacja budżetowa samorządów). 

Pokażemy, w jaki sposób gminy mogą zmienić podejście do innowacji. Na początku uczestnicy i uczestniczki Akademii Miejskiej Odporności poznają metody odkrywania i mapowania lokalnych zasobów (społecznych, kulturowych, finansowych, środowiskowych). Następnie pokażemy, w jaki sposób właśnie te zasoby oraz siłę lokalnej społeczności można przekuć w nowy model miejskiej rezyliencji. 

Zaprezentujemy także model innowacyjnych, wielostronnych spółdzielni rozwojowych, realizujących strategiczne zadania danej gminy przy ekonomicznym udziale mieszkańców.

Raport podsumowujący projekt Akademia Miejskiej Odporności. Podręcznik dobrych praktyk jest już dostępny do pobrania! Publikacja przedstawia modelowe rozwiązania spółdzielni rozwojowych dla czterech gmin Metropolii GZM: Bierunia, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich oraz Tarnowskich Gór. Każda z tych propozycji jest unikalna i opiera się możliwościach, zasobach i marzeniach poszczególnych miast. Podręcznik dobrych praktyk zawiera także zestaw pogłębionych rekomendacji i zasad budowania miejskiej odporności.

Akademia Miejskiej Odporności dla Metropolii GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszym samorządem, która dołącza do Akademii Miejskiej Odporności. Nasz program rozwija misję Metropolii GZM, którą jest kreowanie spójności obszaru metropolitalnego, integrowanie potencjału gmin, inicjowanie działań oraz inspirowanie do rozwoju poprzez otwartość, współpracę i nowoczesne zarządzanie.

Do projektu zapraszamy mniejsze gminy wchodzące w skład Metropolii (do 100 tys. mieszkańców). Akademia Miejskiej Odporności jest skierowana zarówno do pracowników i pracowniczek jednostek samorządowych, jak i przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych i biznesu (zgłoszonych przez gminę). 

Program Akademii Miejskiej Odporności obejmuje dwa etapy. Pierwszym jest warsztat (wrzesień 2023) skierowany do szerszego grona osób, w trakcie którego zespół ekspercki CoopTech Hub pokaże, jak znajdować i wykorzystywać silne strony gmin. W drugim etapie przejdziemy do pogłębionej pracy (październik–listopad 2023) z trzema wybranymi gminami, której efektem będzie będzie poszerzony model ekosystemu współpracy. Wypracowane rozwiązanie opiszemy w podręczniku dla Metropolii GZM, dzięki czemu staną się one wzorem dla innych miast.

Dla kogo?

Pierwszy cykl warsztatów kierujemy do pracowników i pracowniczek urzędów i instytucji samorządowych w miastach do 100 tys. mieszkańców położonych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych i biznesu (zgłoszonych przez gminę). 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem ✉️ [email protected], jeżeli dowiedzieć się więcej o projekcie lub porozmawiać o współpracy z Twoim samorządem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Akademia Miejskiej Odporności to bezpłatne szkolenie dla liderów i liderek mniejszych gmin. To okazja do zdobycia nowych kompetencji pozwalających na zwinne reagowanie na pojawiające się wyzwania współczesności, gdzie konieczne jest łączenie różnych obszarów działania, aby optymalnie wykorzystać zasoby gminy. Udział w procesie pozwala nie tylko zdobyć nową wiedzą na temat różnych podejść do budowania miejskiej odporności, ale również poznać metodologię działania opartą na mapowaniu zasobów, którą będzie można z powodzeniem stosować przy kolejnych projektach.

Akademia Miejskiej Odporności to również okazja do spotkania innych liderów i liderek zmiany działających na terenie Metropolii GZM i wymiany doświadczeń oraz tworzenie podbudowy pod przyszłe wspólne projekty.

Akademia Miejskiej Odporności to praktyczne zastosowanie rozwiązań, które zaprezentowaliśmy w naszym raporcie Pakiet Miejskiej Odporności.

Czym jest dla nas odporność (rezyliencja)?

Odporność rozumiemy jako zdolność społeczeństwa do skutecznego wdrożenia logik mitygacji, adaptacji i regeneracji w obliczu zagrożeń lub kryzysów. To umiejętność amortyzowania przychodzących trudności i elastycznego dostosowywania się do nich. Odwołujemy się tutaj do podejścia stosowanego przez Sieć Resilient Cities, które definiuje miejską odporność jako cechę systemu miasta – jego biznesów, instytucji, społeczności czy pojedynczych mieszkańców i mieszkanek – która pozwala mu kontynuować swój rozwój nawet pomimo pojawiających się kryzysów.

Sednem odporności jest zbudowanie takiej struktury organizacyjnej, która jest zdolna do sprawnego mobilizowania dostępnych zasobów i budowania na nich wyższej jakości lokalnego życia, nawet w kontekście coraz częściej pojawiających się trudności. To podejście docenia rozwiązania, które swoją siłę budują na mniejszych wspólnotach oraz idei miasta kompaktowego – co sprawia, że przestrzeniami innowacyjności mogą być nie tylko duże miasta i metropolie, ale również mniejsze gminy, gdzie wszystko jest blisko, a istotnym kapitałem jest kapitał społeczny oparty na tym, że ludzie znają siebie nawzajem

Innowacja jako usługa publiczna

W Akademii Miejskiej Odporności będziemy pokazywać, jak traktować innowację jako usługę publiczną. To podejście zakłada budowanie zdolności do tworzenia, absorpcji i dyfuzji nowych procesów ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Polega to na wspieraniu przedsiębiorców, organizacji społecznych i ludzi w znajdowaniu i pozyskiwaniu zasobów, których potrzebują do innowacji. Niezbędne też jest stworzenie środowiska sprzyjającego wielopłaszczyznowym rozwiązaniom i pierwszych zastosowań nowych idei w praktyce. Rolę inicjatorów procesów mogą tutaj pełnić samorządy – po to, aby pozwolić ludziom doświadczać nowych rozwiązań, budować społeczne zaufanie i przekształcać zasoby w usługi. Narzędziem ku temu mogą być platformowe rozwiązania cyfrowe oparte na modelu spółdzielczym, w których również organizatorami procesu są samorządy.

Model spółdzielczości, który przedstawimy zakłada kluczową rolę gminy w uruchamianiu międzysektorowego potencjału współpracy oraz włączania prywatnego biznesu oraz zasobów kapitałowych mieszkanek i mieszkańców jako jednego z kół zamachowych lokalnego rozwoju. Jest to możliwe dzięki włączeniu do strategii rozwoju gmin spółdzielni rozwojowych, skupionych na rozwijaniu tej międzysektorowej współpracy.

Spółdzielnie rozwojowe to spółdzielnie, których celem jest realizacja strategicznych zadań danej gminy. Prowadzą one działania o charakterze publicznym, takie jak: dostarczanie energii (budowa mocy OZE i modernizacja sieci niskiego napięcia); podnoszenie kompetencji cyfrowych; modernizacja budynków (remonty, zwiększanie efektywności energetycznej); rekultywacja terenów poprzemysłowych; naprawa i przedłużanie życia sprzętu; opieka nad osobami starszymi i dziećmi; produkcja i dystrybucja żywności. Ich celem może być również wyrównywanie nierówności społecznych, w tym włączanie nieaktywnych zawodowo kobiet na rynek pracy, oraz wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Nazwa spółdzielnia rozwojowa odnosi się do strategicznych ambicji tego typu spółdzielni. Jako podmioty prawne, spółdzielnie rozwojowe są po prostu spółdzielniami i działają w oparciu o Prawo spółdzielcze. W skład spółdzielni mogą wchodzić zarówno ludzie, jak i osoby prawne (jednostki samorządowe, inne spółdzielnie, spółki miejskie, organizacje pozarządowe i inne). 

O spółdzielniach rozwojowych przeczytasz więcej w streszczeniu Pakietu Miejskiej Odporności. Cała publikacja jest dostępna do pobrania.

Akademia Miejskiej Odporności dla Twojego samorządu

Jak wszystkie nasze rozwiązania, Akademia Miejskiej Odporności jest szyta na miarę konkretnego samorządu. Serdecznie zapraszamy do rozmowy o Waszych potrzebach i współpracy przy wchodzeniu na nową ścieżkę rozwoju.

✉️ [email protected] 

Autor: CoopTech Hub, 08/09/2023

podobne wpisy