✊⚡ Power to the People

CoopTech Hub, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, 11.12.2023

Raport Power to the People analizuje kontekst prawny dla społeczności energetycznych w Bułgarii, Grecji, Polsce i Serbii i wskazuje na aktualne bariery dla ich rozwoju oraz szanse do wykorzystania. Publikacja rozwija wnioski z warsztatu służącego porównaniu doświadczeń z budowania społeczności energetycznych w tych trzech państwach Unii Europejskiej oraz Serbii – kraju kandydackim, w którym wzięły udział osoby eksperckie oraz bezpośrednio zaangażowane w tworzenie tych społeczności.
Warsztat zorganizowały Fundacja im. Heinricha Bölla oraz CoopTech Hub podczas Community Energy Spring Gathering w maju 2023 w Atenach. Zjazd był zorganizowany przez REScoop.eu, europejską federację spółdzielni i społeczności energetycznych oraz Elektra Energy Cooperative, greckiej spółdzielni energetycznej.

Power to the People ukazuje aktualne wyzwania związane z systemami energetycznymi opartymi na paliwach kopalnych oraz podkreśla konieczność przejścia na bardziej zdecentralizowane, demokratyczne i zrównoważone źródła energii. Raport przedstawia obecny stan budowania społeczności energetycznych w Grecji, Serbii, Polsce i Bułgarii i pokazuje różnorodność etapów rozwoju tego sektora oraz trudności związane z regulacjami i warunkami rynkowymi. Jednym z głównych wniosków raportu jest postulat stopniowego wycofywania się z inwestycji w nową infrastrukturę opartą na paliwach kopalnych, co jest zgodne z ostrzeżeniem organizacji, takich jak International Energy Agency oraz UNFCCC. Jednakże, równie istotnym aspektem jest unikanie powielania błędów związanych z scentralizowanymi modelami polityczno-ekonomicznymi. Zamiast tego, raport zaleca konstrukcję zdecentralizowanych systemów społecznościowej energii, opartych na demokratyzacji, lokalizacji i ekologicznie zrównoważonych praktykach.

Power to the People stanowi cenny wkład w rozwój ruchu demokracji energetycznej, prezentując doświadczenia i wnioski zebranych liderów społeczności, ekspertów polityki oraz przedstawicieli spółdzielni energetycznych. Raport ten, poprzez prezentację bieżącej sytuacji i proponowanie perspektywicznych rozwiązań, staje się inspiracją do dalszych działań na rzecz transformacji energetycznej w regionie.