☀️📊 Krakowska energetyka obywatelska

CoopTech Hub, Enercode, Urząd Miasta Krakowa 27.09.2023

Kryzys energetyczno-klimatyczny, z jakim się obecnie mierzymy, mobilizuje mieszkanki i mieszkańców, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe oraz jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia opłat za rachunki oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po okresie wspierania indywidualnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, przyszedł czas na podjęcie zbiorowych wysiłków na drodze do niezależności energetycznej i dążenia do osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji.

Krakowska energetyka obywatelska. Wsparcie dla tworzenia społeczności energetycznych


Jedną z rekomendacji pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego, przeprowadzonego w 2020 r., wiążącego dla Prezydenta Miasta Krakowa, jest przygotowanie i wdrożenie po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa pilotażowego projektu społeczności energetycznej w Krakowie wraz z zaproponowaniem terenów do jej założenia, analizą korzyści, kosztów i ograniczeń oraz przeprowadzeniem kampanii informacyjnej. Aby wyjść naprzeciw tej rekomendacji, powstał pomysł realizacji programu wsparcia dla tworzenia społeczności energetycznych na terenie Krakowa, czego rezultatem jest raport Krakowska energetyka obywatelska.

Praca nad raportem Krakowska energetyka obywatelska została poprzedzona konferencją wprowadzającą w tematykę społeczności energetycznych, a także czterema warsztatami dla różnych grup interesariuszy. Celem warsztatów było wypracowanie konkretnych modeli społeczności energetycznych dla różnych podmiotów, które będą stanowiły przykłady do powielenia. Do udziału w konferencji i w warsztatach zaproszono mieszkanki i mieszkańców, przedsiębiorców, osoby zarządzające spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi lub budynkami publicznymi, a także reprezentantów spółek, jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych.

Wszystkie strony zaangażowane w projekt miały świadomość, iż nie ma jednego rozwiązania dla Krakowa i że muszą zostać wypracowane różne modele dla różnych grup interesariuszy. Szukano ich w oparciu o bieżące przepisy legislacyjne, ale też mając na uwadze prognozowane zmiany. Dokument powstał dzięki pomocy osób eksperckich, naukowców, prawników, przedsiębiorców oraz praktyków, którzy uczestniczyli w konferencji oraz warsztatach.

Mamy nadzieję, że raport Krakowska energetyka obywatelska przyczyni się do większego zaangażowania mieszkanek i mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie Krakowa w transformację energetyczną miasta, na rzecz której wszyscy działamy.


Dokument powstał w ramach działania C4 w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005). Opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.